Merry merry Kisimusi vaShawasha

VaShawasha kwese kwamuri mativi mana epasi rose ivai nenguva yakanaka muchiparadzira rudo rwedzinza. Our love for each other has always been the pillar of our hopes and unity, our pride, our totem. May you all be blessed with love more than greed and lets remember our less fortunate other. Please be proud of being a Mushawasha and stand tall wherever you are and in whatever you do.

Zvakana Chinamora, mugagami, mvumvurume chikono chinokwira naMubvinzi…

Advertisements

Mhoroi mose mose vaMurenga

KuvaShawasha nevayenzi vanouyawo pano kunyanya madziSahwira. Ndinokumbirisa kuti kana pane ane maPicture avanhu vakambogara hushe hwaChinamhora, please send them here as I would like to try and build a family tree as a holiday project. Please your help will be greatly appreciated. I am based in the UK and if anyone has access to the National Archives, that could be a very good source of information and images. Please makudo ngatisanganeyi pano

Mwari akuitirei zvakanaka

From Chikowore

I am made to understand that Chikowore had his children and his eldest son was called Membere the name of his grandfather. Member had many wives and children. His many sons include Mupandira, Zvomuya, Mandaza, Chisora, Makumbe, Chidziva (not sure).  Zvomuya had two wives. Zvomuya had two sons and daughters. His sons were Mukurutangwa and Stephen (Chiuta) with their sisters Chipiringani and Sandura. The diagram below will try to explain more. Details are so scatchy but slowly filtering through.

 

Kudetembwa kwanaSoko Murehwa

How we are thanked

 

Maita Soko
Murehwa
Zvaitwa, Matarira;
Soko yangu yiyi
Maita Marovahombe
Mwana webveni
Chirongo
Zvaitwa Tateguru
Zvaitwa Wagutahuzamura
Maita zvenyu Vari Makoromokwa
VaGurusvusvu
Vana vaGurumwandira

Maita VaRisinamhapa
VaNhambatsva
Vachitamba neruwere
Vamahobi anenge rihwa

Zvaitwa Mukuruvara
Mushonganamawere
Kuziva zvenyu, VaNhombatsva
Mvurume

Maita Mwana waPfumojena
muranganepfumo
Mugagami
Vane meso anoendaenda
kunge zangira remukaka

Maita VaJena
Chirongo changu chichi
Vane kufamba kunenge kukavira nyimo
Kutizira kuchinge kudyara nzungu
Makudzagwara
Vanorarama nezvokuba

Maita Vari Mandiya
Vari Kaporomondo
Zvaitwa WaBveni
Wakakumba dzose netsombori
nehwenya
nohowa
matunduru namatamba
Vana vaNzvere
VaKanorimona
mhanza ichipenya
semheni yemvura yemunhurukwa
Vorutovatova
Pambambarize maiti mobviswa, maiti “Ndofira pano”
Pamasvosve maitakura chara negumbo
VaHunye Mukonde
Muchinamira ruware somunobika kana kupakura sadza

Mava pashongwe, mokarara, mukono waTingini
wakabva Mahumwi
kwakarera mukanwa nemunyu
Vane vhudzi risingapumhwi
VaMushambanezhizha

Zvaitwa Mwana waTingini
ari Mahumwi
anokwira Rupara nemeno

Hekani Chirongo
Aiwa zvaitwa

Zvaonekwa Mugagami

Eee, maita Shoko Vhudzijena

Ewoi Soko,

Vhudzijena, Mukanya

Hekanhi Mbereka

Makwiramiti, mahomu-homu

Vanopona nekuba

Vanamushamba negore

Makumbo mana muswe weshanu

Hekani Soko yangu yiyi

Vakaera mutupo umwe nashe

Vana VaPfumojena

Vakabva Guruuswa

Soko Mbire yaSvosve

Vanobva Hwedza

Vapfuri vemhangura

VekuMatonjeni vanaisi vemvura

Zvaitwa matarira vari mumabwe

Mhanimani tonodya, svosve tichobovera

Maita zvenyu rudzi rukuru

Matangakugara

Vakawana ushe neuchenjeri

Vakufamba hujeukidza kwandabva

Pagerwe rinongova jemedzanwa

Kugara hukwenya-kwenya

Vari mawere maramba kurimba

Vamazvikongonyadza kufamba hukanyaira

Zvibwezvitedza, zvinotedzera vari kure

Asi vari padyo vachitamba nazvo

Zvaitwa mukanya rudzi rusina chiramwa

Maita vari Makoromokwa, Mugarandaguta

Aiwa zvaonekwa Vhudzijena

THE VAMBE CLAN OF THE SHOKO MUREHWA- VASHAWASHA

As narrated by Mukutsiri MuruviVambe

I will start on Wambe or Vambe. I will relate this story as I was told by my late father Tawuyanago. As narrated by my father it all started with some family squabbles over the father’s marriage to a young and last wife while the father had reached advanced age. The father learning that his sons were getting interested in his new acquisitions was hot and out of rage ordered his eldest to leave the Clan. Hence Vambe, Derere Godzonga, Chidyausiku and one sister took off into the (Rimuka) wilderness. Derere Godzonga was well known for his skills with the spear in a close combat while Chidyausiku had great skills in trekking and ambushing. Vambe had great magic skills he could hit a cow with his stick and instantly the cow will change its colour. Thus, the three embarked on their journey with their single sister.

According to my old man they went to Wedza. It was a long journey and was not done in a single day. During their exodus they made camps here and there. Finally they reached Wedza and decided to pitch there for some time. As you know during these times a person was identified by his totem which was qualified by the Chidawo, as each chidawo separated the members of the Shona tribes from one another owing to the fact that you could find a lot of Shumbas and Shokos in the same areas. Further and above that this Chidawos were mostly adopted by such members, inorder to hide identity from atrocities they will be running away from.

After settling for some given time they three noted that families were growing large and once more there was need to go and look for better land. It was during this exodus that the brothers decided to split. Derere Godzonga remained in Wedza while Vambe and Chidyausiku embarked on their journey towards Chivhu. They reached the Nharira Hills and settled there for sometime. After a short time Vambe decided to go further South West, while his brother decided branched towards areas between Buhera and Gutu. Vambe later settled in the areas around Zoma- Chartsworth. Because of his skills in medicine his fame travelled so well in all areas that surrounded the Zoma- Chartsworth areas. The MuZezuru as he was known became very popular with the surrounding clans. Besides the skills in the use of magic these Zezurus had great skill in honey harvesting. It was well known that they kept a lot of maGuchu full of honey all year round. During this time these people still had retained the Shoko Murehwa totem.

THE NEW CHIDAWO- SHOKO MUTADZA WOKUPA.

As you know during the era in question people would travel long distance on foot on days on end sleeping where ever they find people residing. It was on one of these occasions that some men who were on their journey came to the Vambe homestead as per custom after these men had identified themselves and where they were going they pleaded to be allowed to rest and embark  on their journey when it was cooler. Sure they were received and served with a lot of delicacies. As per the norm of these vaShawasha the visitors were served with Honey as desert. Beer was also served and they drank. They stayed for three days. It was in the fourth day late in the afternoon when the men decided to carry on with their journey. They bade farewell and were given another guchu of honey. You know honey is so tempting just when they were out of sight of the Vambe homestead they drunk the honey and went on. They were feeling thirsty from the honey hence they reached a stream and decided to quench their thirsty. You know combination of honey and water their stomachs were so full that travelling was a mammoth task. They decided to rest a bit in the shade of the trees lining the banks of the stream. The dizziness from the good beer they had taken in the afternoon and the honey really made this men fall into a deep slumber. When at last they woke up it was complete dark and they could here the rumbling of the lions as well as howling of jackals. They agreed that the only prudent thing to do was to go back to the vaShawasha homestead and ask for shelter. Sure they went back on arrival they narrated their ordeal of over sleeping after consuming too much honey given by the hospitality of the vaShawasha. They then retorted that from now on they will identify the Homestead as a homestead of the people vokwaMutadzakupa.  “Imi matova vokwaMutadzakupa nokuti makatipa zvakawandisa tikatadza rwendo rwedu, honai tarara panofuti”. So this is when the Vambe Clan adopted the chidawo Shoko yokwa Mutadzakupa as the offsprings are now known today. Shoko Mutadza- which is further qualified as vokwa Shoko Mutadza wokupa kana vachidetembera. Let it be known that these people still know that they are Shoko Murehwa to this day.

THE HAMA CHIEFTAINSHIP

As I mentioned earlier the fame of Vambe’s use of medicine was passed on to his son Ruzengwe Hore. Ruzengwe had very powerful “gona” handed to him from his father Vambe. His fame spread into the areas occupied by the vaira Ngara yokwa Zimuto who latter married his sister and further to the remnants of vaRozvi who occupied the places known today as Hama area. The vaira Ngara were well known for their use of spear. They were fearless warriors. The vaRozvi who were staying in the now Hama area were Neshamba and Nechinyuni. They are known as the minors of the Rozvi tribe that had been occupying the southern parts of now Zimbabwe. They were farmers and reared lots of cattle in these plains. It was during one good rain season that these Rozvi people had grown a lot of sweet potato (mbambaira or mabura). The mabura grew so well that either by mere coincidence it grew and shook all the soil that covered it away, exposing the huge bulb to the world to see. The Rozvi were very superstitious, and this happening did not go down well with them. Elders were summoned and consultations made. It was unanimously agreed among the Rozvi that this was some bad omen. “Mbambaira kurasa ivhu haaa ishura iri”. Through consultations it was agreed that there was need to seek help from a n’anga who could specify this omen and make amends with the spirits so the curse won’t get to them. Hence the name of the muZezuru was mentioned Ruzengwe. A group was send to the Zoma-Chartsworth area to summon this muZezuru to come and heal the cursed land. When the emissaries arrived at the Ruzengwe homestead they found him there, however during this same time a wife of Ruzengwe was fully pregnant. Ruzengwe embarked on his journey with the group of vaRozvi to the Neshamba-Nechinyuni areas. On arrival sure Ruzengwe found the bura was fully out in the sun for everyone to see. He made his consultation with his gona and ordered the Rozvi to dig all the mbambaira slice it into big pots and slaughter fat heifer that have never been yoked and cook it with the mabura.

It was at this juncture that when the mabura and fat meat were packed in the “makate” that an emissary arrived from his homestead informing Ruzengwe that his pregnant wife could not release the Placenta. “Hanzi mudzimai wako arambira ravakuru”. Hmmm tight situation, Ruzengwe had to leave at once, leaving an instruction to the Rozvi that they should do nothing to the mixture until he comes back. All they could do was to make sure enough heat was supplied not to burn the ingredients. Waal have you ever could fat meat mixed with mabura and let it simmer. The smell that comes from such a mixture will leave rivers of saliva in your mouth. Such that what really happen on this incidence when Ruzengwe had gone the drunk Rozvi people could not stand the smell and agreed to have a taste of the dish. Haaaa the taste was worse than the smell they agreed unanimously to have a party of the delicacy. The part went on through out the night. When Ruzengwe returned on the following day late afternoon the Rozvi were all fast snoring in the shade of trees. He was greeted with empty “makates”.  Pathetic story it was, Ruzengwe was hot with rage he demanded the Rozvi to return his “muti”. He vehemently accused them of testing his powers. All now he wanted was his muti back so that he could go back his way. Tough one there, the Rozvi had nothing to offer as they did not know what muti was used.  Ruzengwe went back home and summoned his “mukwasha muira Ngara uya” who had married his sister and informed him of the misdemeanor done to him by the vaRozvi.  Sure a force of very strong army was built led by the Zimuto warrior to go and recover the “muti” of Ruzengwe from the Rozvi. The Rozvi on seeing the army of the giant Zimutos they yielded and called for a truce. They instead offered Ruzengwe the land that they were occupying, hence the start of the Hama Chieftainship.   This how the how the vaShawasha vaera Shoko Murehwa, now known as vekwaShoko Mutadza came to reside in the Hama area.

Little is known about the two brothers of Ruzengwe, Chiparuparu and Chinamasine.

Below I will give the sons of the two brothers of Chibura and their siblings.

Guruzva had six sons namely Mutindi, Mutumiri, Mawurunge, Zishiri, Mavedzenge and Ganda

It was here that Mawurunge named one of his sons Tingini maybe remembrance of the original founder of the Tribe.

Gava had three sons Musvuti (Zireva), Mutavikwa and Chiribhani

All the above sons are dotted around the Hama area their offsprings that is.

 

Welcome to Chiro chaChinamora

This slideshow requires JavaScript.

We are a renowned clan of Zimbabwe whose totem is Soko Murehwa. Our chieftainship is based in Chinamora but originally located at Chishawasha. Our little country borders Chiweshe, Masembura, Mangwende, Seke, Musana and Mbari. We share a lot of history and strong bonds with many other families in Zimbabwe.

Famous Ngomakurira where Chinamora once lived. Soko Murehwa is a Zimbabwean totem/mutupo/isibongo. The totem has a very long history among the indigenous societies which include the Shona, the Ndebele, Tonga, Venda, Kalanga, among others. Every totem has a branch which distinguishes it from the others. In Shona, these small branches are referred to as chidawo in Shona. In this particular instance, Murehwa is the chidawo for the totem.

Soko Murehwa, which belongs to the main Soko cluster has a close relationship with the baboon and its taboos include refraining from baboon meat. It has for long been used as a form of identity; identifying people of belonging to that totem with a unique social, economic, or historical background and past. It was thus a common unifying factor which bound together individuals, families and clans.

Totems in Zimbabwe are not a thing of the past despite the changes that have come with time. Many people are still identified by their respective totems. Like other totems in Zimbabwe, the Soko Murehwa totem is used in addressing people, by and large the elders, and is associated with family dignity and respect. It has also been used in praise poetry, thanksgiving, even in times of mourning.

Narration by Archibald Gotora

Archibald Gotora
Archibald Gotora

MHURI  YAGWESHE MAZARURA, MUSHONGA GOTORA, KABAYANJI, MUCHENJE NAZIWUMBWA KATIVHU, KUBVIRA PANA TUMBUDU.

VaShawasha, vePfumo Jena vaigara Mahumwi mudunhu, rava raMapanzure nhasi, kuMasvingo pedyo nechikomo chinonzi Chishawasha panovandipo pakazobva zita rekuti Chishawasha, inova nzvimbo yakasvikogara vaShawasha pavakabva Mahumwi.  Nzvimbo iyi, Chishawasha inova aive Muzinda wevaShawasha, irikumabvazuva kweguta guru reZimbabwe, Harare.

Tateguru wevaShawasha ainzi Tumbudu, mutupo, Soko, chidawo, Watinaye, uyo akazobereka Nemango.  Nemango ndokuberekawo Tingini.  Zvinonzi Tingini akabereka vanakomana gumi, kusanganisira Dereregodzonga, uyo akazodetemberwa kunzi ‘Chinamhora’ muMuzinda wevaShawasha, Chishawasha, nemumwe wevakuru vake ainzi Paingarire waakanga abva naye Mahumwi  kuMasvingo.  Zvinonzi izvi zvakaitika mushure mokunge vaShawasha varwisa Dotito mwana waMutota ndokumukurira mudunhu reGuruuswa iro rakabvarazopiwa zita rekuti Chishawasha.

Dereregodzonga akanga aine vanin’na vake vaisanganisira Chidyausiku, Ngarande, Marembo, Wambe, Rusere, Charakupa nevamwe vandisina kupihwa mazita avo, uye hanzvadzi dzisina kutaurwa nemazita mugwaro rino.  Zvinotaurwa kuti, Dereregodzonga ‘Chinamhora’ akanga aine madzimayi masere, ndokubereka vanakomana vanosanganisira Chaitezvi uyo anonzi akaberekwa muimba yemudzimayi wechipiri.

Chaitezvi ndokubereka Mhembere, uyo akazoroora vanasikana vaviri vaChiweshe nemwanasikana waMutema apo vaigara paDzivarasekwa madokera kweguta guru reZimbabwe Harare.  Mhembere ndokubereka Chinamaringa, Wafanenhombo, Chidziva naNzvere.  Chidziva ndokubereka Guzha nemunin’na wake Gweshe Mazarura.  Gweshe Mazarura ndiye azobereka Mushonga Gotora, nevanin’na vake vaiti, Kativhu, Muchenje naKabayanjiri avo vakazobva kwaMusana voenda dunhu revaBudya Uzumba. Imwe mhuri zhinji yaGweshe Mazarura ndokusara kwaMusana.  Amai vaMushonga Gotora vainzi vaChihuta, uye vaiva mubvana waSeke.  Zvinonzi vaGweshe Mazarura, vaive nemadzimayi gumi.  Mukuverenga gwaro rino, tichazosangana nepakatangira chidawo, Murehwa kubva kuWatinaye, sezvo mutupo wakaramba uri Soko.

VaShawasha vaive varwi vehondo.  Vakakunda hondo zhinji kwazvo dzavakarwa mavakapfuura namo nemavakagara.  Zvinonzi vaShawasha vaishandisa gona rainzi Magumbatya, nemushonga waivaidya mubota wainzi Ndudzo.  Madzitateguru edu aiti zvose zvaiitwa nevaShawasha vaitanga vabvunza gona Magumbatya.  Madzitateguru evaShawasha anoti Tumbudu, Tingini naNemango vose vakafira Mahumwi kuMasvingo.  Zvinotaurwa kuti, Tingini mwana waNemango akamboenda kunyika yeSouth Africa achinotengesa mapfumo, matemo, mbezo, mapadza, mabakatwa, uta nemiseve nezvimwewo zvigadzirwa zvakasiyana siyana, uko akasiya dzimwe mhuri.  Paakadzoka akasvikowana baba vake Nemango vafa, uye dunhu rakanga rapambwa nerumwe rudzi.  Zvadaro akasvikorwisa mhambu dziya achibatsirana nehama dzake dzakanga dzasara, ndokudzikurira.  Vakazogara zvavo muMahumwi nemhuri dzavo murunyararo.

Zvadaro mhuri dzakawanda muMahumwi, nzvimbo yekurima nekugara ndokuita diki.  Naizvozvo Dereregodzonga akasarudza kutsvaka imwe nzvimbo yekunogara, ndokuenda kuHwedza dunhu raive, uye richiri raSvosve.  Izvi Dereregodzonga akazvita mushure mokunge ambotanga abvunza gona Magumbatya ndokupihwa bvumo.  Pakabva Dereregodzonga Mahunwi, pamwechete nevamwe vaisanganisira, Kapungumberi, Paingarire, Musuwani, Wambe, Rusere, Marembo, Nehambakamba nevamwewo vasina kutaurwa nemazita avo, hazvina kutaurwa kuti hushe hwakasiirwa ani.  Asi zvinonzi, vakasara, vakasara vachishandisa mutupo Soko uye chidawo Watinaye.  Nekudaro, Dereregodzonga akasvika nekugara mudunhu raSvosve murunyararo.  Dereregodzonga achigara maSvosve kudaro, dzimwe mhuri dzake dzakafamba dzichitengesa, dzikapfuura nemaChihota nemaSeke.  Ndokusvika muGuruuswa, umo maitongwa naDotito uyo waiva mwana waMutota. Vamwe vaShawasha vaiti, Musuwani, naKapungumberi vakasvikoroora vana vamambo Dotito.  Zvinonzi dumu iri rainzi, Guruuswa nechikonzero chekuti raive neuswa hwakawanda uye hurefu.

Mushure mezvo, vamwe vakadzokera Hwedza uko kwakanga kwasara Dereregodzonga nedzimwe mhuri zhinji.  Ndokusvikovataurira nezvedunhu, Guruuswa iri raiyerera uchi nemukaka.  Senguva dzose, Dereregodzonga ndokubvunza gona Magumbatya ndokupiwa bvumo yekuenda Guruuswa.  VaShawasha ndokuwoneka Mambo Svosve, Dereregodzonga ndokusimuka nemhuri yake yose, vakatungamirirwa nevaiziva nzira vonanga kudunhu reGuruuswa.  Nekudaro, vaShawasha vakasvikokagara mudunhu reGuruuswa murunyararo kwenguva yakati kuti.  Panguva iyoyi vaShawasha vaitenga chikapfu kubva kumhuri yamambo Dotito, vachivapawo, mapadza, matemo, mbezo, mapanga, mabakatwa, mapfumo uta nemiseve.  Mushure, Dotito akazoramba kutengesera mhuri yaDereregodzonga chikapfu achiti, dura remhuri yake rakanga raserera, zvekuti akanga asisakwanise kutengesera vamwe vanhu chikafu, sezvo akanga asara nechemhuri yake chete.

Zvinonzi izvi zvakabvazvagumbura Dereregodzonga ndokurwisa mambo Dotito ndokumukurira, sezvaisingoita vaShawasha hondo dzose dzavairwa.  Asi, zvinonzi, vaShawasha vaiti, Musuwani, Nehambakamba, Paingarire, Kapungumberi, Wambe naRusere havana kubatsirana nevamwe vaShawasha hondo iyi nechikonzero chekuti Dotito aiva tezvara waMusuwani naKapungumberi.  Mushure mechiitiko ichi, Dereregodzonga nemhuri yake vakatumidza dunhu iri Guruuswa kuti, Chishawasha, rinova zita rechikomo chiya chandambotaura kumavambo, chiri Mahumwi uko kwavabva, vakasiya dzimwe mhuri.  Mushure mokukurira mambo Dotito, zvinonzi, Paingarire akabva atora ivhu ndokurikanya nemvura, ndokuti kuna Dereregodzonga, “ooo! Chinamhora, ivhu rine uchi renyika yako yawatora, Dereregodzonga ndokutambira opfumbata ivhu riya.  Apa ndipo pakabva kudetembera kwekuti ‘Chinamhora’.  Izvi zvinonzi, Paingarire aireva kuti, Dereregodzonga akanga amoora ivhu rakanaka souchi mushure mokunge arwisa nekukurira mambo Dotito mudunhu reGuruuswa.  Zvadaro, madzimambo akawanda akatanga kutaura nekureva vaShawasha nechikonzero chekusakundwa muhondo dzavairwa.  Rimwe zuva Dereregodzonga akaunganidza vaShawasha vose ndokuti kwavari, “kubvira nhasi, mutupo wedu iSoko, chidawo chave Murehwa.  Mhuri ndokubvumirana nazvo nerufaro, varume ndokuwombera, uye madzimayi ndokupururudza.

Dereregodzonga akazofa nekuchembera akavigwa apo pave kunzi Caledonia nhasi padyo neRuwa.  Zvinonzi Deregodzonga akaita vanakomana vaisanganisira Chirimuuta, uyo akatangira baba kufa, kukasara, Chaitezvi, Nyamare, Zambu, Wanamato, Wakakwehwa, Mutandagavi, Nyawokorefu naNyajiradema.  Chaitezvi ndiye akazotora hushe mushure mokufa kwababa vake Dereregodzonga.  Zvinonzi musha waChaitezvi wakanga uri apo pane Chizhanje nhasi, munzvimbo yeMabvuku.  Mushure mokufa kwaChaitezvi, Nyamare ndokupiwa humambo, ndokutora zvose zvakanga zvasiiwa naChaitezvi pasina chaakapawo mhuri yakanga yasiiwa nemukoma wake Chaitezvi.  Zvinotaurwa kuti, Chaitezvi akanga asiya vanakomana vatanhatu, avo vaisanganisira Mhembere aive nevanji, Chirima, Nyamasoka, Mudzamiri nevamwe vaviri vandisina kupihwa mazita.  Izvi ndizvo zvinova zvakabva zvagumbura nevanji waChaitezvi, Mhembere.  Uyo akabva atama muChishawasha ndokuenda kuDzivarasekwa uko kwaakanogara naChiweshe nemunin’na wakeHwata.  Zinonzi, Chweshe naHwata vaigara muhunhapwa hwamambo Mbari uyo aigara pachikomo icho chava kunzi Kopje nhasi.  Zvinonzi Chiweshe aive sahwira waChaitezvi baba vaMhembere.

Mhembere akasvikogara zvakanakisa naChiweshe naHwata.  Mhembere agere nemhuri idzi kudaro, akatanga kugadzira zvigadzirwa zvose zvaigarogadzirwa navaShawasha achitengesera mhuri dzaChiweshe naHwata.  Zvinonzi Chaitezvi paakafa akasiira mwana wake Mhembere gona Magumbatya nemushonga Ndudzo.  Izvi zvakabvazvaita kuti, Mhembere arambe ari murume wehondo.  Chiweshe achiona hunyanzvi hwaMhembere, akabva amupa mwanasikana wake Matoto, uyo akava vahosi vaMhembere.  Sezvo, Chiweshe, Hwata naMazorodze vaigara muhunhapwa hwaMbari, zvinova zvaigara zvichishungurudza mhuri nhatu idzi.  Rimwe zuva Chiweshe akakurukurira mukuwasha wake Mhembere pfumvu yavaioneswa naMbari.  Mhembere ndokutaurira tezvara vake kuti varwise Mbari, uye ndokuvavimbisa kuti aizovabatsira.  Sezvo mhuri dzaChiweshe, Hwata naMazorodze ndidzo dzaishanda muminda yaMbari pasina chavaipihwa, vakaenda kunokohwa kuminda yashe wavo Mbari.  Ndokunzi naMhembere, kana vakohwa, vazotakura zvimwe zvezvirimwa zvavanenge vakohwa.  Izvi zvinova ndizvo zvakabva zvaitika, zvikagumbura Mbari zvikuru.  Mbari ndokutumira mauto ake kunorwisa Chiweshe, Hwata naMazorodze.  Mhembere ndokutungamirira vanatezvara vake hondo iyi.  Sezvo mauto aChiweshe, Hwata naMazorodze akanga adyiswa Ndudzo, uye akatungamirirwa negona Magumbatya, varwi vaMbari vakakundwa.  Mbari ndokubatwa akauraiwa naChiweshe pachake.  Zvadaro, Chiweshe akabva  apazve mumwe mwanasikana wake ainzi Maraswa kuna Mhembere.

Mushure mokukunda hondo iyi, Chiweshe naHwata vakabva vabva pachikomo cheBarapate Dzivarasekwa, pavakanga vachigara, ndokunogara pachikomo cheHarare apo pavakunzi paKopje nhasi, panova paigara Mbari nemhuri yake.  Mhembere nemhuri yake ndokunogara pachikomo chiya chava nechipatara cheHarare nhasi, ‘Harare hosipital’.  Zvadaro, zvinonzi mhuri yaMbari yakanga yasara yakaenda kwaChivero kwaiva namambo Mutema weShava Mwendamberi kunotsvaka rubatsiro.  Mambo Mutema ndokubvuma kubatsira mhuri yaMbari mukurwisa Chiweshe naHwata.  Vaviri vanzwawo izvi, vakabva vandotsvakawo rubatsiro zvakare kubva kumukuwasha Mhembere.  Chikuru nakare, mukuwasha ndokubvuma.  Zvinonzi hondo iyi yakarwirwa pachikomo chainzi Tsikwi chinova chiri muAvondale nhasi.  Vazhinji vevarwi vemhuri yaMbari nemubatsiri wavo mambo Mutema vakauraiwa pamwe chete naiye mambo Mutema, uyo akabvaabaiwa nepfumo naMhembere.  Hupfumi hwamambo Mutema hwakabva hwandotorwazve hwese, ndokugovanwa.  Zvinonzi pachiitiko ichi pakabatwa mwanasikana wamambo Mutema ainzi Manhando uyo akapihwa kuna Mhembere zvakare.  Izvi zvichireva kuti, Mhembere akanga ava namadzimayi matatu kusanganisira vabvana vaChiweshe vaviri vaiti, vahosi, Matoto naMaraswa.

Baba vaChiweshe vainzi Nyamhangara, uyo aberekwa naNyakudya, Nyakudya aberekwa namambo Nyashanu weBuhera Nyashanu anoganhurana neBocha, wemutupo, Shava, chidawo, Museyamwa.  Pamadzimayi matatu aMhembere aya pakabuda vanakomana vana chete. Matoto vahosi vakabereka Chinamaringa naWafanenhombo.  Wafanenhombo anofungidzirwa kuti ndiye akaba Huze, kana kuti Ndoro yehushe yeVashawasha, uye hazvina akaziva kuti akaiisa kupi.  Maraswa ndokubereka Chidziva chete.  Manhando ndokuberekawo Nzvere ega.  Vanakomana vaMhembere ava, ndivo vaibatsira vasekuru vavo Chiweshe kutonga nyaya, izvo zvinova zvakaita kuti vamwe vavo vawane hunyanzwi hwehutungamiriri.

Zvinonzi rimwe zuva vana vaChiweshe nevaHwata vakaenda kunovhima, ndokuuraya bimha.  Zvadaro, havana kuda kugovana bimha riya zvakayenzana, ndokurwa nokuti ava vaida kutora bimha rose, avawo vachiti nderavo.  Izvi zvinova zvakagumbura Chiweshe naHwata, avo vakanga vodakurwisanawo pachavo zvekare, ndokuzorandutsva nemukuwasha Mhembere.  Gakava iri ndiro rinonzi rakabvarazokonzera kuti Chiweshe naHwata vachekane ukama.  Chiweshe ndokuti, ini ndave Shava Mutenhesanwa.  Uyuwo Hwata ndokuti, zvakanaka, ini ndava Shava, chidawo Mufakose.

Mhembere akazofa achembera ndokuvigwa paaigara nemhuri yake, pachikomo, pane chipatara cheHarare nhasi ‘Harare Hosipatal’.  Zvinonzi Mhembere akasiya vanakomana vaya vana vaiti, Chinamaringa naWafanenhombo avo vaive namai vavo Matoto, Chidziva amai vake Maraswa naNzvere aiva azvarwa naManhando aiva mwanasikana waMutema.  Mhembere afa kudaro, Chihungwa, Mutandagavi naZambu vakaenda kuna Chiweshe kunotora mhuri idzi.  Chiweshe akada kuramba achiti vazukuru vake ava ndivo vaimubatsira kugadzirisa zvinonetsa mumusha.  Mushure akazobvuma, ndokupa vazukuru vake mombe dzakaenzana, vazukuru ndokudzokera kumusha kwavo Chishawasha.  Mhuri yaMhembere yabva kwavasekuru vavo kudaro vakasvikoona kuti Nyamare akanga asirimutungamiri akanaka.  Mushure mezvo, Nyamare akazoshaya, Mutandagavi akatora zvose zvakanga zvasiiwa naNyamare, ndokubva ada kutora hushe zvekare.  Asi Chinamaringa naChidziva vakabva varamba izvi.

Zvinova zvakagumbura Mutandagavi uyo akaunganidza vamwe vevana vake ndokurwisana nehama dzake.  Mutandagavi nemamwe mauto ake ndokuuraiwa.  Chinamaringa naChidziva ndokutora vakuru vavo vaiti, Zambu, Chirima, Chakawoma, Nyamatsoka, Chihungwa naChiyanike nevamwe vanakomana vaMutandagavi vaiti, Kwapa, Govera naChinyanga, ndokuunganidza mhuri vovabvunza zvavaifunga pamusoro pezviito zvaMutandagavi.  Vanhu vose vakati Mutandagavi akanga asiri munhu akanaka.  Chinamaringa naChidziva ndokuti kuvakuru vavo, sezvo makaona kuti Mutandagavi aive iota zvisinakunaka, makadiyi kumutsiura.  Ndokuti, nechikonzero ichi, chekusatsiura Mutandagavi, humambo hwaChinamhora ahuchazoendazve kunedzimwe dzimba kunze kwemba yaMhembere chete.  Vanhu vose vakafadzwa nezvakange zvataurwa izvi, varume vakawombera madzimayi ndokuridza mupururu.

Mushure memusangano uyu vanhu vakaparara vodzokera kudzimba.  Chinamaringa, Wafanenhombo, Chidziva naNzvere ndokusara vowirirana kuti hushe hwaChinamhora huende kuna Chihungwa uyo aiva munin’na waMhembere.  Vana vana ava vakataurira baba wavo chibvumirano chavakanga vaita, baba ndokubvuma.  Panguva iyi zvinonzi vaRozvi ndivo vaigadza madzishe mazhinji hushe.  Zvisineyi vaShawasha vakanga vasina kumbogadzwa hushe navaRozvi.  Nekudaro kwaive namambo wavaRozvi ainzi Nyemba Inozvimbira Chita Chese uyo akadana madzishe ose kuti aungane.  Chinamaringa, Wafanenhombo Chidziva naNzvere vakasarudza varume vokuperekedza Chihungwa kwaNyemba Inozvimbira Chita Chese.  Vakataurira baba wavo kuti vanoudza Nyemba Inozvimbira Chita Chese kuti ndiye mambo Chinamhora weChishawasha.  Vachienda kwamambo wavaRozvi kudaro, Chihungwa akarwara munzira ndokufa, vaimuperekedza ndokumutakura vodzokera Chishawasha uko akanovigwa.  Chinamaringa, Wafanenhombo, Chidziva, Nzvere nevakuru vavo vakagarazve pasi, ndokuwirirana kuti hushe hwevaShawasha hupiwe Chidziva.

Chidziva ndokupiwa varume vokumuperekedza kwamambo wavaRozvi.  Akanzi anotaurira mambo wavaRozvi kuti ndiye mambo Chinamhora wevaShawasha.  Chidziva asvika kuna mambo wavaRozvi akasvikokwazisana naye munezvakanaka.  Mambo wavaRozvi ndokubvunza kuti ndiwe ani?  Chidziva ndokuti ndini Chinamhora mambo weChishawasha.  MuRozvi ndokuti zita rako rokuzvarwa ndiyani?  Chidziva ndokuti, ndini Chidziva.  MuRozvi ndokuti, ndiyani akakupa hushe hwaChinamhora?  Chidziva ndokuti, ndakahupihwa nevaShawasha.  MuRozvi akati, hauna kunzwa here kuti ndini chete ndinogadza madzishe ose munyika muno?  Chidziva ndokuti, ‘ndakazvinzwa’.  MuRozvi ndokuti, ‘sei vaShawasha vasina kuuya kwandiri’?  Chidziva ndokuti, ‘vaRozvi vanogadza mamwe madzishe ose, asi kwete vaShawasha’.  MuRozvi ndokuti, ‘Chidziva zvinoreveyi’?  Chidziva ahana kupindura, asi akabva asimuka ndokuvesa moto.  Ndokuti kumhuri yake vamire vakaita denderedzwa pamoto uyu.  Ndokukanda mushonga wemugona Magumbatya mumoto.

Ndokukumbira kugona kuti, mapfumo, miseve nemapanga zvava Rozvi zvisavabaye nokuuraya mhuri yavaShawasha iyi.  Uye namatemo avo asavateme zvekare.  Mushure mezvo, Chidziva ndokubvunza Nyemba zita rake rokuzvarwa.  Nyemba ndokuti, ini ndinonzi Nyemba Imwe Inozvimbira Chita Chese.  Chidziva ndokuti kuna Vambe mumwe wevarume vakanga vamuperekedza, tora pfumo iro revaRozvi ubaye Nyakuvambwa amire apo uyo.  Vambe ndokudaro, asi Nyakuvambwa haana kubaiwa, pfumo ndiro rakatopetana.  Nyemba Imwe Inozvimbira Chita Chese achiona izvi, abva atya nazvo.  Ndokuti, ndazviona kuti muri varume vakasimba kwazvo.  Ndokupinza Chidziva nemhuri muguta make ndokuvauraira mombe nekuvapa zvekudya zvakawanda.  Chidziva nemhuri vachiri muguta ravaRozvi kudaro, kwakauya Maputukezi vachingesa mbatya.  Chidziva ndokutenga  nguwani.  Vodzokera Chishawasha, Chidziva nemhuri vakasiira vaRozvi zvigadzirwa zvavaShawasha zvakasiyana siyana.

Chidziva nevamwe vakasvikotambirwa nemufaro kuChishawasha, vanhu vakaungana, Chidziva ndokusimuka achibva adainza mukoma wake Chinamaringa ndokupfekedza mukoma nguwani iya yaakanga atenga pavakanga vari kwamambo wavaRozvi.  Achibva ati, Chinamaringa ndiye ava mambo Chinamhora kubvira nhasi, ini handingaita mambo mukoma vachiri mupenyu.  Mushure mezvo, mumwe wavarume vakaenda naChidziva kwamambo wavaRozvi, Nehambakamba akakumbira bvumo kuna Chidziva yekuti aende kunogara mudunhu raChiserwe kwaMutoko.  Chidziva ndokumubvumira, Chidziva ndokumuti, “kanawasvikako usvikoita mambo.”  Nehambakamba akasvikorwisa vanhu vaiva mudunhu iri, ndokuva mambo.  Ndokudzokera ondotaurira Chinamhora, Chinamhora nemhuri vakafara zvikuru.  Rusambo ndokukumbira Chidziva kuenda kwave kunzi Mount Darwin.  Zvinonzi Chidziva akamubvumidza, akanzi zvakare, kana asvikako aite mambo.

Rusambo akasvikorwisa vanhu vaiva mudunhu umu ndokukunda, ndokuita mambo ndizvo saka vamwe vanhu vemudunhu iri vari vemutupo Soko uye chidawo Murehwa.  Chinamaringa afa, akasiya vanakomana vaiti, Madzivanyika, Chihuri, Mazarura, Samukange, Chikaka, Gwindi, Mashayamombe naChandayengerwa.  Zvadaro, Chidziva ndokupihwa hushe hwaChinamhora.  Chidziva ndiye azobatsira tezvara Mangwende ‘Gatsi’ kurwisa maSwazi ayo akanga oda kupamba dunhu reNhowe.  Mangwende aiva tezvara nekuti Chinamaringa akanga akaroora hanzvadzi yaGatsi uyo akanga ava mambo Mangwende.  Zvinonzi, Gatsi uyo akanga ava mambo Mangwende awona kuti dunhu rakangarotorwa namaSwazi akabva atuma vana vake vaiti, Musemwa, Maruza naNjambanja kumukuwasha Chinamhora kunotsvaka rubatsiro.  Chinamhora ndokutumira mauto, kuvaNhowe, maSwazi ndokukundwa.

Mushure mokufa kwaChidziva, akasiyawo vanakomana vatanhatu avo vaiti, Chingoma, Nyava, Mafusire, Madzima, Guzha naGweshe ‘Mazarura gombwa’.  Zvinonzi, Chidziva akanga aine madzimayi mana.  Zvadaro, Nzvere ndiye akapihwa hushe, akava mambo aisangona kutungamirira mhuri.  Nzvere akatora hupfumi hose hwakanga hwasiiwa naChidziva namadzimayi ose ndokupa vana vake vekubereka chete, achibva atama ndokunogara pava neMabvuku nhasi.  Izvi zvakagumbura mhuri dzaChinamaringa, Chidziva naWafanenombo, ndokutuma varume kuna Nzvere vakasvikotora zvose zvakanga zvatorwa naNzvere kusanganisira madzimayi akanga ari aChidziva.  Mamwe madzimayi maviri vaiti, Mandimirwa naRecha vakatiza ndokudzokera kwaNzvere.  Chiitiko ichi chakakonzera kurwisana pakati pevaShawasha.  Vakateverwazve ndokudzokwa navo ndokuuraiwa naMadzivanyika nepfumo.  Vanhu vakawanda vakafa pakurwisana uku kwakaitika pakati pedzinza.  Zvadaro, Nzvere akazofa nepfungwa dzekufunga hama dzakanga dzafa pakarwisana vaShawasha, sezvo ainyatsoziva kuti ndiye akanga azvikonzera.  Zvinotaurwa kuti Nzvere, uyo akanga aine madzimayi mana, akasiya vanakomana vasere.  Zvadaro Madzivanyika, Charumbira naChingoma vakaunganidza mhuri.  Humambo hukapiwa kuna Charumbira aiva mwana waWafanenhombo.  Zvinonzi, Wafanenhombo akafa asina kugara hushe, akashaya mushure mokugadzwa hushe kwaChinamaringa. Sekutaura kwandaita mumashure, zvinofungidzirwa kuti Wafanenhombo ndiye akaita kuti Huze kana kuti Ndoro yehushe yevaShawasha ishaike.  Akasiya vanakomana vaviri vaiti, Charumbira naChikowore.  Charumbira akatungamirira mhuri yake zvakanaka.

Panguva iyo Charumbira aive mambo Chinamhora, maZwangendaba akauya achirwisa vaNhowe vachitora hupfumi nevanasikana.  Nguva iyoyo Mhotani ndiye aive mambo Mangwende.  Mhotani ndokukumbira rubatsiro kubva kuna Chinamhora.  Chinamhora ndokutumira mauto akatungamirirwa naChingoma, Samukange, Mazuru, Nyava, Gutu, Gwindi, Mafusire, Madzima, Chikaka,  Chikowore, Chizema, Guzha naGweshe Mazarura.  VaShawasha vachishandisa gona ravo Magumbatya vakakunda zvakare.  Mushure mokubatsira Mangwende kurwisa maZwangendaba, Mandebele (Madzviti) vakauya muGoromonzi parwizi runonzi Mapfeni, vaShawasha ndokuvarwisa.  Vakanga vakatungamirira hondo iyi vaiti, Chingoma, Samukange, Mazuru, Mafusire, Madzima, Nyava, Chikowore, Gutu, Chizema, Gwindi, Guzha naGweshe Mazarura.  Madzviti vakauraiwa zvekuti, vakasara ahavana kuzodzoka pedyo neChishawasha zvekare.

Chingoma akazopiwa ushe hwaChinamhora mushure mokufa kwaCharumbira.  Nekudaro vanhu vakazowandisa muChishawasha.  Gweshe Mazarura, Mafusire, Nyava, Madzima ndokutsvaka pokugara kwamambo Musana, Musana ndokuvapa, vaShawasha ndokubvisa dhonza remombe vopa mambo Musana.  Samukange, Chihuri, Gwindi vakaenda kwamambo Masembura, ndokupihwa nzvimbo sevazukuru sezvo Chinamaringa akanga akaroora Siti mubvana waMangwende.  Mangwende naMasembura vaiva mukoma nemunin’na.  MuDomboshava maigara madzimambo aiti Buru naMutyawasara, vaviri ava vakatorerwa matunhu avo nevaShawasha.  Makwara mwana waMashonganyika akazonopiwawo pokugara namambo Chikwaka ndokupa Chikwaka mombe, dhonza.  Guzha ndokuenda kuna Nyakunama achikumbira nzvimbo Mangwende ndokumupa paagere nhasi muTsokoto, zvichisanganisira gomo reMuchinjike.  Mushure mokunge vaManyika vapinda mudunhu reNhowe vakauraya vanhu vakawanda, Chingoma aive mambo Chinamhora akatumira mauto kunobatsira mambo Mangwende, vaManyika vakakundwa.

Masembura agere paagere nhasi, kwauya mauto amambo Negomo akatungamirirwa nemurume ainzi Chivawura.  Mauto aChivawura akanga achishandisawo mushonga ndudzo wavakanga vawana kubva kunyika yeMabarwe.  Chivawura akasvikorwisa Masembura.  VaShawasha vachinzwa izvi, vakaunganidzawo mauto ekunobatsira Masembura.  Mauto aya akanga akatungamirirwa nevarume vaiti, Guzha, Gweshe Mazarura, Mafusire, Chikaka, Chizema, Gutu, Samukange, Gwindi, Nyava naChihuri.  Chivawura achibvunzwa kuti sei akanga auraya Masembura mudunhu make, Chivawura akati yakanga isiri nyika yaMasembura, asi kuti raive dunhu ramambo Kanyenze muRozvi mwana waTumbare.  Achibva ati akanga auya kuzotsiva ropa raKanyenze rakanga radeurwa nekuzotorazve dunhu iri.  Zvadaro, vaShawasha vakabva vatiwo, nesuwo tauya kuzotsiva ropa raMasembura rawakadeura, nekuti usatore dunhu rake.  VaShawasha varwisa Chivawura uyo akatiza aona kuti vaShawasha vakanga vakasimba.  VaShawasha vakatadza kubata Chivawura, asi vakangokwanisa kubata varume vaviri avo vavasinakuuraya.  Vakangovataurira kuti vadzokere kudunhu kwavo, uye vasadzokazve.

 

Mushure mokurwiswa kwaMasembura naChivawura, Madzviti vakasvika mudunhu raChiweshe naHwata ndokuvarwisa.  Izvi ndokupinda munzeve dzevaShawasha avo vakabva vaunganidza mauto akanorwisa Madzviti ayo akanga aita kuti Chiweshe naHwata vanohwanda mumakomo aiti,  Gwiranenzara naMbewe.  Ndokusiya zvipfuyo zvotora naMadzviti.  Madzviti ndokukuriswa navaShawasha.  VaShawasha ndokutora hupfumi hwakanga hwatorwa naMadzviti uho hwaisanganisira mombe dzaNehanda ndokunogovana pachavo.  Gore rimwechetero, zvinonzi Madzviti akapinda mudunhu raChaminuka, ndokumurwisa.  VaShawasha vachibva vanzwa chiitiko ichi, ndokumhanyira kudunhu iri kunorwisa Madzviti.  Madzviti ndokutiza, asi vakabvavatora Pasipamire uyo aisvikirwa naChaminuka vachibva vanomuuraira kudunhu kwavo.  Zvinonzi izvi ndizvo zvakakonzera kuti kuMatebeleland kusanaye mvura.  Zvadaro, Madzviti akundwa nevaShawasha, vaShawasha ndokutora hupfumi hwaChaminuka uyo akanga arwiswa akakundwa naMandebele (Madzviti).  Varume vakanotora hupfumi hwaChaminuka uho hwakagovanwa navaShawasha vaiti, Guzha, Nyava, Mafusire, Gutu naMashonganyika.  Zvadaro, vaShawasha vakataurirwa naKaguvi kuti vadzorere hupfumi hwaChaminuka uhu vakaramba.  Kutorwa kwakaitwa hupfumi hwaChaminuka navaShawasha zvinonzi zvakakonzera kuti mvura isanaye mudunhu reChishawasha mukaita nzara kwemwaka mumwechete, vanhu vakaita chikapfu chekusunza.  Zvinonzi gore iri ndiro gore rakabva rarasikawo gona ravaShawasha Magumbatya.

Munoona, ose madzimambo ayipa vaShawasha nzvimbo dzekugara vaida kubatsirwa kurwisa vavengi kana vauya kuzopamba dunhu kana hupfumi.  Sekutaura  kwandaita mumashure, vaShawasha vakanga vari varwi vakuru vehonho.  Izvi zvichitsigirwa nehondo dzataurwa mugwaro rino dzakarwiwa nevaShawasha kubva Mahumwi.  Chingoma afa, ndokusiya vanakomana vaiti, Rushavashava, Chirikadzi naMasirirambi.  Mushure mokufa kwaChingoma, Kuvhimadzama ndokupihwa ushe hwaChinamhora.  Kuvhimadzama ndiye anofungidzirwa kuti akazowanikwa navarungu arimambo, varungu ndokumukumbira mvumo yekuti vavake mission ‘Chishawasha Mission’, Kuvhimadzama ndokuvabvumidza.  VaShawasha pavakazoona huipi hwavasina mabvi, ndokutaura namamwe madzishe kuti vauraye varungu vose, vakabvumirana, asi vakanzi naKaguvi (Gumboreshumba) varwise, nekuuraya varungu chete, kwete kuzotora zvinhu zvavo.

Zvinonzi Nehanda akataurawo zvimwechetezvo.  Madzishe akangaawirirana akarwisa vauyi ava, asi ndokutora zvavakanga vanzi vasatore.  VaShawasha vakanga vakatungamirirwa naMashonganyika, Madamombe, Gondo, Guhwa, Nyava, Chikowore naMakumbe.  Mushure mokunge varungu vakawanda vaurawa, vashoma vakasara vakabva vatizira kwavakanga vaisa muzinda wavo muguta reSalisbury iro rava Harare nhasi.  Mushure mezvo varungu vakazobva kuSalisbury votangawo kurwisa, vene venyika ndokukundwa nekuti vakanga vatyora mhiko dzavakanga vataurirwa naNehanda naKaguvi.  Uyezve gona ravaShawasha rakanga rarasika gore renzara.  Panguva iyi vaShawasha vakabva vadzingwa kubva muChishawasha, uye mamwewo madzishe akanga arimunzvimbo dzakachiviwa navapambevhu akabva vadzingwawo.

Kuvhimadzama afa, zvinonzi Shambare akabvapiwa ushe hwaChinamhora navarungu, asi mhuri yaChidziva, Nyava, Chigodora, Chihuri, Gutsa, Gutu, Makumbe, Chavhunduka, Gwindi, Chikaka, Chikowore, Guzha, Gweshe Mazarura, Mutimumwe, Mashonganyika navamwe vaShawasha vakaramba.  VaShawasha ndokushevedzwa naCommissioner kuGoromonzi, ndokuzowirira kuti Chigodora mwana waChihuri wemba yaChinamaringa ndiye apihwe hushe.  VaShawasha vakada kuisa muzinda wavo paChishawasha asi vakarambidzwa naCommissioner, ndokuzonovakira Domboshava.  Chigodora akazorwara ndokufa muna 1930.  VaShawasha ndokugara pasi, vakabvumirana kupa hushe kuna Muchenje mwana waMandizha uyo azvarwa naNyava wemba yaChidziva.  Muchenje ndokubva kwaMusana kwaakanga ogara ozovakira mushawake mubhuku maChihuri mudunhu raChinamhora.  Pakapunzika Muchenje gore ra1937, vaShawasha vakaungana senguvadzose, vakawirirana kuti, hushe hupiwe kuna Chirima mwana waMuzambi uyo azvarwa naMashonganyika wemba yaNzvere.  Sezvo Chirima akanga achembere, akakumbira kuvaShawasha kuti mwana wake Kahari ave ndiye mambo, vaShawasha ndokubvumirana nazvo.

Nekudaro, hushe hwaChinamhora hunogarwa chete nedzimba nhatu dzaMhembere sekutsanangura kwandaita mumashure, dzinoti imba yaChinamaringa naWafanenhombo, iyi iri imba yavahosi, Matoto mubvana waChiweshe mwana waNyashanu, mutupo, Shava, chidawo Museyamwa.  Imba yaChidziva inova iri imba yemudzimayi wepiri Maraswa mubvana waChiweshe zvekare, neimba yaNzvere inova ndiyo imba yemudzimayi wetatu, Manhando, mubvana waMutema mutupo Shava chidawo Mwendamberi uyo akapiwa vaMhembre naChiweshe mushure mokukundwa kwababavake pahondo yakarwirwa pachikomo chiri muAvondale apo Mutema anga abatsira Mbari akanga akundwa pahondo yakarwirwa pachikomo cheHarare.

Zvinonzi imwe mhuri yaTumbudu yakasara South Africa mushure mokuendako kwaTingini achinotengesa zvigadzirwa, ndiyo inoshandisa mutupo wekuti Tsvube.  Dzimwe dzemhuri yaTumbudu dzakasiyawo mhuri dzadzo dzaiti, Nemango abereka Tingini uyo abereka Dereregodzonga, Chidyausiku, Ngarande, Marembo, Vambe, Rusere, Charakupa, Musuwani, Kapungumberi, Paingarire, Chaitezvi naNehambakamba anova akabereka Nyakuvambwa.  Dereregodzonga ndokubereka, Chaitezvi “gombwa”, Nyamare, Zambu, Wanamato, Wakakehwa, Mutandagavi, Nyawokorefu naNyajiradema.  Chaitezvi abereka, Mhembere, Chirima, Chihungwa, Nyamasoka, Chikerema, Chiyanike, Chakawoma naMudzamiri. Mhembere ndokuberekawo Chinamaringa naWafanenombo, amai vavaviri ava, ainzi Matoto, sekutaure kwandaita mumashure.  Mumwe mubvana waChiweshe, Maraswa akanga akaroorwazve naMhembere akaita Chidziva chete.  Nemubvana waMutema, Manhando, Mhembere akabereka Nzvere ega.  Mutandagavi akabereka, Kwapa, Govera naChinyanga.

Chinamaringa ndokubereka, Madzivanyika, Chihuri, Mazarura ‘gombwa’, Samukange, Chikaka, Gwindi, Mashayamombe naChandavengerwa.  Wafanenombo ndokubereka, Charumbira naChikowore. Chidziva akazoberekawo, Chingoma, Nyava, Mafusire, Madzima, Guzha naGweshe Mazarura  “gombwa”.  Vana vaNzvere vaiti, Muzavazi, Mutimumwe, Guhwa uyo abereka Shambare, Mashonganyika, Gutu, Tanhira, Rewu, Chozarira naMhembere “gombwa”.  Zivhu naChizema andina kutaurirwa vanababa vavo, asi vana vaberekwa nemhuri yaTumbudu zvekare.  Mashonganyika akaita mukomana mumwechete ainzi, Makwara. Chingoma akabereka, Rushavashava, Chirikadzi naMasarirambi.  Madamombe, Gondo, Makumbe, Chikowore “gombwa” naGukwe, ava handina kutaurirwa madzibaba avo zvekare, asi vana vaberekwa nemhuri yaTumbudu.  Munhoroondo ino hamuna kupiwa mazita edzimwe mhuri dzakawandisa dzabereka natateguru Tumbudu, uye hamuna kutaurwa nezvemazita evanasikana.  Vanasikana vakaberekwawo vakawanda, zvisineyi mugwaro rino vasimo namazita.  Zvakare mugwaro rino tinosangana namazita akawanda akafanana, anonzi magombwa.

Zvakakosha zvinofanira kuzivikanwa nemuShawasha wese, ndezvekuti, ahafanirwe kuroorana nemuShawasha.  Nekuti izvi zvikaitika makunakuna chaiwo.  Tose vaShawasha ngatizive kuti, pakabva vaShawasha paChishawasha, vakapararira nenyika yose yeZimbabwe.

 

USHE HWEVASHAWASHA MAHUMWI

 1. Tumbudu.
 2. Nemango.
 3. Tingini.

USHE HWACHINAMHORA

 1. Dereregodzonga “Chinamhora”.
 2. Chaitezvi.
 3. Nyamare.
 4. Chinamaringa.
 5. Chidziva.
 6. Nzvere.
 7. Charumbira, mwana waWafenenombo munin’na waChinamaringa.
 8. Chingoma, mwana waChidziva.
 9. Kuvhimadzama, weimba yaNzvere.
 10. Shambare Chidyausiku.
 11. Chagwedera Chihuri, aive weimba yaChinamaringa uyo akashaya muna 1930.
 12. Muchenje Nyava, weimba yaChidziva, uyo akashaya muna 1937.
 13. Bernard Kahari, weimba yaNzvere.
 14. Marize Gwindi, weimba yaChinamaringa.
 15. Simon Chidziva, wemba yaChidziva.

VAMWE VANA VAGWESHE MAZARURA NEMHURI VAVO

 1. Usheungani, zvinonzi ahana kusiya mwana.
 2. Bonde, abereka: (a) Kaseke.
 3. Kamufingu, abareka: (a) Gwezere, (b) Fende.
 4. Mushonga Gotora, abereka: (a) Muchineripi Zheke, (b) Jemwa Fibion, (c) Nyamita, (d) Zviripi Raina, (d) Bhasvi, (e) Mhembere, (f) Saniso “gombwa”,  (g) Nyareru, (h) Makumbe Luke, (i) Sara, (j) Zviitweyi Hamunyari ‘Jatiwa’, (k) Murumwa, (L) Chihumbiri Gutu, (m) Erina, (n) Nzira,(o) Mandiudza, (p) Sofia, (q) Kazuva, (r) Eddy, (s) Takaruda, (t) Manyati, (u) Takapera Cyril.
 1. Chikuhwa, abereka: (a) Mabwanya, (b) Tsodza, (c) Masora, (d) Teresa.
 2. Ziwumbwa Kativhu, abereka: (a) Gonye, (b) Nyemba, (c) Simon, (d) Mazowe, (e) James, (f) Madheke.
 1. Gadaga, abereka: (a) Derenhere.
 2. Swaka, abereka: (a) Chimbiro, (b) Chitauro, (c) Kubvoruno, (d) Bvire.
 3. Muchenje, abereka: (a) Mudziiri, (b) Chauruka Joseph, (d) Mhonyera Dick, (e) Taasika (f) Chamboko, (g) Nyanga.
 1. Kabayanjiri, abereka: (a) Maruta, (b) Senwa, (c) Pindi, (d) Mhari.
 2. Mushatu, zvinonzi ahana kusiya mwana.
 3. Bhuka, abereka: (a) Mapondera Sanisirayi, (b) Mwake, (e) Mwera, (f) Chiraswa.
 4. Nyabasa, handina kupihwa mazita evana vake.
 5. Mhembere ‘gombwa’ abereka: (a) Chari, (b) Gotora John, (c) Esidore.
 6. Chaparapata, zvinonzi ahana kusiya mwana.
 7. Tondonga, zvinonzi ahana kusiya mwana.
 8. Muhwati, abereka: (a) Henry, (b) Reggies, (c) Scot, (d) Barnabas, (e) Noel, (f) Shabanie, (g) Joseph, (h) Vincent, (i) Frakson ‘gotwe’.

VAMWE VAZUKURU VAVA GWESHE MAZARURA NEVANA VAVO.

 1. Chimbiro, abereka: (a) Nhira, (b) Jemwa, (c) Tazvitya, (d) Takadiyi, (e) Isaac, (f) Kubvoruno, ‘gombwa’ (g) Bvire ‘gombwa’.
 1. Chitauro, abereka: (a) Adam, (b) Muvirimi, (c) Conirious, (d) Handsen, (e) John, (f) Sarudzai, (g) Tsitsi.
 1. Gwezere, abereka: (a) Chitimbe, (b) Manyanga, (c) Biri, (d) Saniso, (e) Toropiya.
 2. Fende Simon, abereka: (a) Patrick, (b) Sairiyo Sailas Jr, (c) Vereria, (d) Agenia.
 3. Charles ‘Mhembere’, abereka: (a) Stuewart, (b) Jairos, (c) Ishmael, (d) Teclar, (e) Patricia, (f) Rosemary, (g) Loice.
 1. Henry, abereka: (a) Berry, (b) Siza, (c) Charles, (d) Boniface, (e) Stanley, (f) Obrian, (g) Yota, (h) Jabulani, (i) Tow, (j) Gladys.
 1. Reggies, abereka: (a) Fungai, (b) Thandiwe.
 2. Scot abereka: (a) Daglous, (b) Simbarashe.
 3. Barnabas, abereka: (a) Jabulani, (b) Dickson, (c) Dade, (d) Pedzisai, (e) Susan, (f) Manka.
 4. Noel, abereka: (a) Nomore, (b) Golden.
 5. Vinicent, abereka: (a) Allan.
 6. Frakson, abereka: (a) Chipo, (b) Tsitsi.
 7. Mabwanya Ginatsiyo, abereka: (a) Gift, (b) Husayi, (c) Gandi, (d) Takundwa, (e) Isaac (f) Ishmael, (g) Marble.
 1. Tsodza, abereka: (a) Nyamayaro, (b) Emanuel, (c) Fredy, (d) Mbasera, (e) Daniel, (f) Emma.
 1. Masora, abereka: (a) William, (b) Gideon, (c) Phineas, (d) Tarisanayi, (d) Marian.
 2. Kaseke, abereka: (a) Dominic, (b) Sairiyo, (c) Muhwati ‘gombwa’ Johannes, (d) Chikondo Patrick, (e) Chidzonga, (f) Munjayi, (g) Zvirevo, (h) Zvitambo, (i) Chipameso, (j) Resca.
 1. Denhere, abereka: (a) Harufonzi Mambara, (b) Phanuel.
 2. Mapondera Sanisirayi, abereka: (a) Mathias, (b) Barnabas, (c) Jamu, (d) Beuty, (e) Bertha.
 3. Shabanie, abereka: (a) Charles, (b) Dexture, (c) David, (d) Shine, (e) Langton, (f) Tendai, (g) Shorai, (h) Nyarai, (i) Netsai, (j) Alice, (k) Tsitsi.
 1. Gotora John, abereka: (a) Nicodimas, (b) Godwin, (c) Shonhai Elisha, (d) Feresiya, (e) Elipha, (f) Ranganai, (g) Agness.
 1. Esidore, abereka: (a) Munyaradzi, (b) Tafadzwa, (c) Nyanye (d) Rejoice, (e) Sekai, (f) Tarisai, (g) Spiwe, (h) Simbarashe.
 1. Joseph, abereka: (a) Rogers, (b) Bigboy, (c) Lorrie.

 

VAMWE VAZUKURU ZUKURUKOMANA VAGWESHE MAZARURA NEVANA VAVO

 1. Nhira, abereka: (a) Frank, (b) Cyril, (c) Daniel, (d) Gibson, (e) Teresa, (f) Veronica (g) Rosa.
 1. Jemwa, abereka: (a) Jeremia, (b) Isaac, (c) Rachel, (d) Merenzia, (e) Ratidzai.
 2. Tazvitya, abareka: (a) Henry, (b) Masawi, (d) Christopher, (e) Cheza Chargemore, (f) Tendai, (g) Winnie, (h) Marble, (i) Fungai.
 1. Takadiyi, abereka: (a) Pascore, (b) Lancerot, (c) Ocean, (d) Joe, (e) Christine, (f) Susan, (g) Betty, (h) Tsanangurai.
 1. Adam, abereka: (a) Shepherd, (b) Phanuel, (c) Stanley, (d) Fabian, (e) Forward, (f) Chipo, (g) Rosemary, (h) Majecha, (i) Daliwe.
 1. Conirious, abereka: (a) Maxwell, (b) Cosmas, (c) Paradzai, (d) Mudoni Kingstone, (e) Temba, (f) Juliet, (g) Mageness, (h) Scholastic.
 1. Handsen, abereka: (a) Foster, (b) Author, (c) Douglas, (d) Chakanetsa Webster, (e) Anna, (f) Sheila, (g) Priscila, (h) Letwin, (i) Patience, (j) Kudakwashe.
 1. John ‘Chitauro’, abereka: (a) Faro, (b) Wellington, (c) Bernard, (d) Jesphat, (e) Blessing, (f) Snodia, (g) Fatima, (h) Aqueline, (i) Dorothy.
 1. Chitimbe, abereka: (a) Misheck, (b) Pfumbu, (c) Ignatious, (d) Chigodho, (e) Tiri, (f) Thandiwe, (g) Dadirai, (h) Tirivanhu.
 1. Manyanga, abereka: (a) Tapfumaneyi, (b) Eliot, (c) Wonder, (d) Tigere, (e) Pedzisai, (f) Mukai, (g) Oliver, (h) Sungano, (i) Pascore, (j) Loveness, (g) Lilian.
 1. Patrick Fende, abereka: (a) Haparimwe, (b) Maidei, (c) Leoba.
 2. Sailus Fende, abereka: (a) Andrew.
 3. William, abereka: (a) Misheck, (b) Last, (c) Ketty, (d) Manyowa Junior, (e) Susan.
 4. Gideon, abereka: (a) Steven, (b) Lionfect, (c) Annie, (d) Style, (e) Joice, (f) Gladys.
 5. Phineas, abereka: (a) Ray.
 6. Muhwati ‘gombwa’ Kaseke, abereka: (a) Regis, (b) Muchapera, (c) Fungai, (d) Alec, (e) Elizabeth, (f) Thandiwe, (g) Lilian, (h) Sheila.
 1. Dominic, abereka: (a) Luke, (b) Peter, (c) Josia, (d) Sefirida.
 2. Sairiyo, abereka: (a) Manyowa Hilda, (b) John, (c) Sailas, (d) Edah, (e) Rose, (f) Daniel, (g) Eve.
 3. Chikondo Patrick, abereka: (a) Rogers, (b) Musekiwa.

Pamhuri dzose dzakasara kwaMusana dzanyorwa nezvadzo mugwaro rino, hamuna kunyorwa mazita emhuri yegumi  nevatatu kubva patangira rungano rwevaShawasha.  Runova rwatangira pana tateguru ainzi Tumbudu.  Zvichireva kuti, gwaro rino rangogumira mukutaura mamwe amazita emhuri yegumi nemumwechete kubva pana tateguru Tumbudu.

 

MUSHONGA GOTORA.

Kuberekwa kwaMushonga Gotora navanin’na vake vanoti, Kabayanjiri, Muchenje naKativhu: Zvinonzi, Tumbudu akabereka Nemango, uyo akabereka Tingini, azobereka Dereregodzonga ‘Chinamhora’, uyo akabereka Chaitezvi, abereka Mhembere, azokabereka Chinamaringa, Wafanenhombo, Chidziva naNzvere.  Chidziva anove akabereka Guzha naGweshe Mazarura.  Gweshe Mazarura ndiye azobereka Gotora, Kabayanjiri, Muchenje, Kativhu nedzimwe mhuri dzandataura nezvadzo mundima yemumashure.

MADZIMAYI AVAGOTORA

 1. Vahosi, vaMasodzi, amai vaMuchineripi Zheke.
 2. VaChimbuya, amai vaJemwa, Nyamita naZviripi (Raina).
 3. VaZhinji, amai vaMhembere, Bhasvi, Saniso, Nyareru naMakumbe.
 4. VaMurandu, amai vaTakaruda, Manyati naTakapera.
 5. VaZviitweyi Katsoko, amai vaSara, Zviitweyi Hamunyare ‘Jatiwa’, Murumwa naChihumbiri ‘Gutu’.
 6. VaNhika, amai vaErina, Nzira, Mandiudza naSofia.
 7. VaMungate amai vaKazuva naEddy.
 8. VaChipfeni, vakasiiwa vachirimusikana pakashaya vaGotora.

 

VANA KOMANA VAMUSHONGA (GOTORA KUSVIKA PAVAZUKURU VEPIRI)

 1. Muchineripi (Zheke): Abereka, (a) Kahwa Gideon, baba vaRocas, Jane naStephen (b) Chakawarika John, baba vaTeresa, Ernest Marufu, Malaya, Takazvida Ruth, Archibald, Enereta, Ellen Fadzwayi, Esnath naKudakwashe. (c) Mupandira, anonzi akasiya vana vaviri South Africa kwaafira & (d) Takazvida Monica.
 2. Jemwa: Abereka (a) Henry, baba Distone, Conwell, Renny, Egnes, Sheilla, natatenda. (b) Marowa Wilson, baba vaJaymore, Rodwell, Tanyaradzwa Walter, Webster Bunwell, Tichafa, Wilmore, Gladys, Tendayi naTapiwa “mapatya”, Macdonald, Lawrence naLinda “mapatya” (c) Herny, baba vaRenny, (d) Enock, baba vaMargret, Barbara, Patricia, Robert, Benson, Thandiwe, naLucy. (e) George, baba vaRudo, George Jr naNyika. (f) Denis, baba vaJesphat, Daina, Sophia, Darlington, Eunice, Tendai, Brighton naArtwell. (g) Mathius, baba vaViolet, Victor, Fanwell, Virginia, Chinhamo, Fibion naMathius Jr (h) Jackson, baba vaEsimary, Taurai, Nyarayi, Tirivanhu Gibson naTumwe Serina.  (i) Edward, ahana kusiya mwana. (j) Fanwel, Juliet, Mazarura Percy, Douglas, Beauty, Loveness, Florance, Abigail, naSimbarashe (k) Cecilia, (L) Daina (m) Dadirai (n) Zvinairo.
 3. Bhasvi: Abereka (a) Samson, baba vaDoreen, Sibo, Bernard, Christine, Roy naMazvita (b) Samuel, ahana kusiya mwana (c) Freddy Dust King, baba vaJohn, akafira kuhondo yeChimurenga chepiri (d) Sydney, baba vaSamuel Jr, Webster, Tsitsi, Itai, Shupikai, Pedzisai naTawanda & (e) Silvia.
 4. Mhembere: Abereka (a) Regis, baba vaCabeth, Rudo, Beatrice, Fisherman, Reya, Danai naSusan (b) Elias, baba vaWilliam, Violet, Shingirai, Dzingai, Febbie Jr, Vengai, Luke Makumbe, Brighton naIrene (c) Marimo, (d) Georgina, (e) Febbie.
 5. Gutu: Abereka (a) Muchenje Partson (akapiwa zita rokuti Muchenje nemhondoro yaVashawasha vaMukuya. Zvinonzi vakapiwa zita iri vachiri mudumbu maamai vavo), baba vaFesi, Patson Jr, Luckson, Fadzanai, Martha, Marvelas, Edison Innocent naMoleen (b) Rogers Tazvitya, baba vaPardon, Garth Rogers Jr, naGumburayi Matilda Jr (c) Joel, baba vaVasco, Lyody, Jessy, Shingirai, Stella, Coster naSarudzai (d) Jefrey, baba vaChakanetsa, Albert, Anderson, Gutu, Sarah, Josphine naPercy. (e) Tarwireyi, baba vaDaisy, Edwin, Rena, Austin naKnowledge (f) Hilda, (g) Matilda, (h) Tandayi, (i) Rena.
 1. Manyati: ahana kusiya mwana.
 2. Makumbe: Abereka (a) Loice.
 3. Takapera: (a) Mushonga, baba vaGodfrey, Gerald, Nency, Grey, Grecious, Elvis naChalotte (b) Abisha Brighton, baba vaTatenda, Grace, Kudakwashe naMunyaradzi (c) Jerico Conrade, baba vaArditandem, Duce, Delian naSean (d) Akim Andrew (comrade), baba vaFarai, Sandra Stebia Jr, Caroline, Andrew Jr, Nyasha, Takunda naMunashe (e) Alexzander, baba vaShelly, Sharon, Samatha, Faith naPiwayi (f) Sina, (g) Shelly, (h) Stebia, (i) Erika (j) Roda, (k) Marble, (L) Lucia.

VANA KOMANA VAGOTORA NEHUKURU HWAVO.

 1. Muchineripi Zheke (nevanji).
 2. Jemwa Fibion.
 3. Mhembere.
 4. Bhasvi.
 5. Chihumbiri ‘Gutu’.
 6. Manyati.
 7. Makumbe ‘Luke’.
 8. Takapera Cyril (gotwe).

 

VANASIKANA VAMUSHONGA GOTORA

 1. Takaruda.
 2. Zviripi Raina.
 3. Nyamita.
 4. Nyareru.
 5. Saniso.
 6. Sara.
 7. Zviitweyi Hamunyare ‘Jatiwa’.
 8. Murumwa.
 9. Erina.
 10. Nzira.
 11. Mandiudza.
 12. Sofia.
 13. Kazuva.
 14. Masiyepi Eddy.

VAZUKURU KOMANA VAGOTORA NEHUKURU HWAVO, MADZIBABA EMHURI YEGUMI NEVAVI KUBVIRA PANATATEGURU TUMBUDU.

 1. Kahwa Gideon.
 2. Chakawarika John.
 3. Mupandira Jokonia.
 4. Samuel.
 5. Marowa Wilson.
 6. Samson.
 7. Reggies.
 8. Fredy (Dust King, mutambi mukuru wenhabvu).
 9. Henry.
 10. Enock
 11. Edward.
 12. George (mumwe wavakatanga Trade Unioun).
 13. Jackson.
 14. Elias.
 15. Denis
 16. Sydney.
 17. Muchenje Patson.
 18. Mafios.
 19. Phanuel.
 20. Mushonga Jona.
 21. Tazvitya Rogers.
 22. Joel (mupatya).
 23. Jefrey (mupatya).
 24. Abisha Brighton.
 25. Jerico Conrade.
 26. Andrew Akim (murwi werusununguko).
 27. Tarwireyi.
 28. Alexzander (gotwe).

 

VAZUKURU SIKANA VAMUSHONGA GOTORA

 1. Takazvida Monica.
 2. Marimo.
 3. Daina.
 4. Grace.
 5. Jingiso Elizabeth.
 6. Cecilia.
 7. Zvinairo.
 8. Marimo.
 9. Georgina.
 10. Febbie.
 11. Silvia.
 12. Hilda.
 13. Tandayi.
 14. Matilda.
 15. Rena.
 16. Loice.
 17. Sina.
 18. Shelly.
 19. Stebia.
 20. Marble.
 21. Erika.
 22. Roda.
 23. Lucia.

VAZUKURU ZUKURU KOMANA VAMUSHONGA GOTORA NEMHURI DZAVO

 1. Stephen, abereka: (a) Rocas, (b) Tendai, (c) Jane Jr, (d) Jokonia (e) Ndakaitei.
 2. Ernest Murufu, abereka: (a) Wishmore, (b) Ivy, (c) Tafadzwa Evelyn, (d) Audrey Wadzanai.
 3. Archibald, abereka: (a) Siobhan Yolanda, (b) AL Leath, (c) Schneider Lynden (d) Mufarowashe Amitha.
 1. Diston, abereka (a) _____________.
 2. Cornwel, abereka (a) Tinashe, (b) Henry Jr 3, (c) ___________, (d) ______________.
 3. Jaymore, abereka: (a) Allan, (b) Simukai, (c) Mirirai Alec (d) Kudzai Alaric.
 4. Tanyaradzwa Walter, abereka: (a) Nicodimus, (b) Gamuchirai, (c) Sunungurai, (d) Gladys Jnr.
 5. Bunny Webster, abereka: (a) Tafadzwa, (b) Takudzwa, (c) Tina Yeukai, (d) Albert.
 6. Tichafa, abereka: (a) Fadzai Millicent, (b) Tinashe Micheal.
 7. Wilmore, abereka: (a) Emanuel, (b) Munashe, (d) Zvaitwanashe.
 8. Tendai, abereka: (a) Kundai, (b) Mashid(c) Mashnod.
 9. Macdonald, abereka: (a) Nyasha, (b) Tanya.
 10. Lawrence, abereka: (a) Dexter, (b) Taona Wilson Jr, (c) Akatendeka Mufaro (d) Allison.
 11. Robert, abereka: (a) Lovemore, (b) Keith, (c) Ethel, (d) Thando, (e) Lucy Jnr.
 12. Benson, abereka: (a) Margret, (b) Takudzwa.
 13. Bernard Senior, abereka: (a) Memory, (b) Bernard Jr.
 14. Roy Samson Jr, ahana kusiya mwana.
 15. Cabeth, abereka: (a) Thembinkosi, (b) Fisher, (c) Jethro, (d) Tinashe, (e) Chengeni.
 16. Fisherman, abereka: (a) Ray, (b) Cabson, (c) Clara, (d) Shiella, (e) Lilian, (f) Progress, (g) Owen.
 17. John, ahana kusiya mwana, akafira kuhondo.
 18. George, ahana mwana.
 19. Nyika, abereka: (a) Munashe, (b) Munesu.
 20. Taurai, abereka: (a) Peace, (b) Simba, (c) Fortunate.
 21. Tirivanhu Gibson, abereka: (a) Kudakwashe, (b) Lisa, (c) Taurai, (d) Tawanda.
 22. Tafadzwa, abereka: (a) Tinotenda, (b) Takudzwa.
 23. Jackson Jr, abereka: (a) Nokutenda.
 24. William, ahana kusiya mwana.
 25. Shingirai, abereka: (a) Gibson, (b) Violet Jr, (c) Rumbidzai.
 26. Dzingai, abereka (a) ­Mufarowashe.
 27. Vengai, abereka: (a) Nigel Kundai, (b) Denzel Tinotenda, (c) Tichafara Elias, (d) Tafadzwa Trevor, (e) Tawananyasha.
 1. Luke Makumbe, abereka: (a) Nyasha, (b) Natalie, (c) Webster.
 2. Brighton, ahana mwana.

32 Jesphat, abereka: (a) Chipo, (b) Tapiwa, (c) Cathrine.

 1. Darlington, abereka: (a) Monica, (b) Marlon (c) Milton.
 2. Tendai, ahana mwana.
 3. Brighton, abereka: (a) Shantel, (b) Shaine, (c) Tadisa, (d) Tinenyasha.
 4. Artiwell, abereka: (a) Ropafadzo.
 5. Samuel Jr, abereka: (a) Naddie, (b) Macine, (c) Bornie, (d) Ashton, (e) Calton.
 6. Pedzisai Milton, abereka: (a) Zowie, (b) Zed, (c) Zurial, (d) Zizie.
 7. Tawanda, ahana kusiya mwana.
 8. Patson Jr, abereka: (a) Tazvitya, (b) Jaison.
 9. Luckson, abereka: (a) Delight, (b) Delicate, (c) Aim.
 10. Fadzanai, abereka: (a) Blessing, (b) Brighty, (c) Briliant, (d) Beverly.
 11. Marvelous, abereka: (a) Marson, (b) Marslaw, (c) Rufaro.
 12. Edison, abereka: (a) Portia, (b) Learnmore, (c) Luckson Jr, (d) Godfrey, (e) Moreen,

(f) Ayanda, (g) Edson Jnr, (h) Destiny, (i) Dylan.

 1. Innocent, abereka: (a) Tendekai Carlington, (b) Lesley, (c) Nyasha, (d) Palmer.
 2. Phanuel Jr, abereka: (a) Nyasha.
 3. Fibion, abereka: (a) Tanaka.
 4. Methias Jr, abereka: (a) Tinotenda, (b) Methas Jr 3.
 5. Percy Mazarura, abereka: (a) Percy Jr.
 6. Henry Jr 2, abereka: (a) Tinotenda F, (b) Anesu T, (c) Jordan K.
 7. Douglas, abereka: (a) Joram.
 8. Simbarashe, abereka: (a) Anashe.
 9. Godfrey, abereka: (a) Tafadzwa Yolanda, (b) Natasha, (c) Mitchelle, (d) Brendon.
 10. Gerald, abereka: (a) Amanda, (b) Denzel, (c) Rutendo.
 11. Gray Komborerai, abereka: (a) Panashe, (c) Kelly, (d) Nokutenda Ryan.
 12. Pardon, abereka: (a) Maoneyi, (b) Tadiwanashe, (c) Honour, (d) Pardon Jr .
 13. Gathie Rogers, abereka: (a) Shneider, (b) Schweistiger.
 14. Vasco, abereka: (a) Nodester, (b) Joel Jnr.
 15. Lyody, abereka: (a) Cliffy, (b) Cynthia, (c) Migal, (d) Lowson.
 16. Shingirai, ahana kusiya mwana.
 17. Costa, ahana kusiya mwana.
 18. Chakanetsa, abereka: (a) Mavis, (b) Fortunate.
 19. Anderson, abereka: (a) Anderson Jnr.
 20. Albert, abereka: (a) Panashe, (b) ____________.
 21. Gutu, abereka: (a) Webster Jefrey.
 22. Percy, abereka: (a) Lindsay, (b) Sandra.
 23. Tatenda, abereka: (a) Kiana, (b) Chenai.
 24. Kudakwashe, abereka: (a) Malakai, (b) Isiah.
 25. Munyaradzi, abereka: (a) Tinashe.
 26. Arditandem, abereka: (a) Kundayi, (b) Anotida.
 27. Duce, ahasati ava nemwana.
 28. Sean, ahasati aroora.
 29. Farai, abereka: (a) Christine, (b) Anotidaishe.
 30. Andrew, ahasati aroora.
 31. Nyasha, ahasati aroora.
 32. Takunda, ahasati aroora.
 33. Munashe, ahasati aroora.
 34. Edwin, abereka: (a) Amandla, (b) Daisy Jnr.
 35. Austine, abereka: (a) Tinashe, (b) Tinotenda.
 36. Knoledge, ahasati aroora.
 37. Piwai, ahasati aroora.

Mhuri idzi, dzinoshandisa mazita ana vasekuru ekuti, Gotora, Zheke, Jemwa, Bhasvi, Mhembere, Gutu naTakapera, pazvitupa zvavo. Uye pamhuri idzi ndanyora mazita emhuri kusvika pamhuri yegumi nevatatu kubvira pana tateguru Tumbudu.

 

 

VANIN’NA VAMUSHONGA GOTORA NEMHURI DZAVO

Kativhu Ziwumbwa abereka (1) Gonye, abereka: (a) Rebecca, (b) Maedha, (c) Vheremu, (d) Josia,

(e) Maria, (f) Madheke.

(2) Nyemba, abereka: (a) Tayengwa Daniel, baba vaBatsirayi Charles, Tapera, David, Zhengeni Daniel Jr, Zebedia, Kingstone, Ruramayi, Westone Nyemba, Jessy ‘Junior’ naTarisai. (b) Jessy ‘senior’,

(c) Mandiseka, (d) Docas, (e) Edna.

(3) Simon, abereka: (a) Enock, baba vaBig Herbert naChipo. (b) Sydney, baba vaRangarirayi Pondai Darlington, Tendai, Jesca Rambai, Cloudy, Anyway, Zvenyika naItai Muchada.

(c) Mhembere Herbert, ahana kusiya mwana. (d) Lazarus, baba vaKudakwashe, Alice, Rhoda, Patience naLiberty.

(4) Mazowe, abereka: (1) Shamu chete.  Shamu abereka (a) Kandodo, baba vaKamundaya (b) Mazoe Jr, baba vaFarai, Sarah, Jessy naOnias (c) Mutandwa, baba vaMachipisa naBetha.

(5) James, ahana kusiya mwana.

VAMWE VAZUKURU ZUKURU KOMANA VAVA KATIVHU NEMHURI DZAVO

 1. Batsirai Charles, abereka: (a) Tayengwa, (b) Christerbel, (c) Tapera Jr, (d) Munyaradzi, (e) Elton, (f) Evangel.
 1. Tapera, abereka: (a) Tinashe, (b) Melisa, (c) Mavis.
 2. David, abereka: (a) Rubie, (b) Snead.
 3. Daniel Zhengeni, abereka: (a) Ruramayi Jr, (b) Rutendo, (c) Rufaro, (d) Batsirai, (e) Rudo.
 4. Zebedia, abereka: (a) Simbarashe, (b) Tanyaradzwa, (c) Tendai, (d) Lindsay, (e) Trish, (f) Motrish (g) Makatendeka, (h) Tawananyasha (i) Kingstone Jr, (j) Vimbai, (k) Umeanit, (L) Tanaka, (m) Paidamoyo, (n) Shalom, (o) Rosemary (p) Mitchelle.
 1. Kingstone Sr, abereka: (a) Pelagia.
 2. Westone Nyemba, abereka: (a) Yolanda, (b) Mercy, (c) Peace Denzel.
 3. Herbert Big, ahana kusiya mwana.
 4. Rangarirai Pondai Darlington, abereka: (a) Beatrice, (b) Beauty, (c) Bernadate, (d) Beulah, (e) Panashe.
 1. Cloudy, ahana kusiya mwana.
 2. Anyway, ahana kusiya mwana.
 3. Zvenyika, ahana kusiya mwana.
 4. Itai Muchada, abereka: (a) Cloudy Jnr, (b) Takunda.
 5. Kudakwashe, abereka: (a) Brendon, (b) Beverley, (c) Blessing, (e) Brian.
 6. Liberty, ahasati aroora.

 Mhuri idzi dzinoshandisa mazita anavasekuru, ekuti Kativhu kana Shamu, pazvitupa zvavo. Pamhuri idzi ndakwanisa kunyora mazita kusvika pamhuri yegumi nevatatu.

MHURI YASHAMU.

 1. Lucky, abereka: (a) Sarah, (b) Farai, (c) Ashley.

 Pamhuri yaShamu yegumi nevaviri ndakangowana zita remumwechete, Lucky.

Muchenje, abereka: (1) Mudziiri, abereka (a) Chigamba, ahana kusiya mwana. (b) Soul Taruvinga  baba vaEnesia, Rudo, Clara, Daniel, Never, Jesisca, Easter, Virimayi Sylvester, Prisca naSoul Jr. (c) Lydia, Jesca.

(2) Joseph Chauruka, abereka: (a) Josia, (b) Willson, (c) Margret, (d) Rona.

(3) Dick mhonyera, abereka: (a) Edward, (b) Nelson, (c) Douglas, (d) John, (d) George, (e) Noleen.

(4) Taasika, abereka: (a) Jefrey, baba vaMusafare, Abisha jr, Alexzander Jr, Robson, Wirimayi, Barbra, Constance, Virginia Jr, IVyonne, Sheila, (b) Clemence, baba vaWashington, Masimba, Fradrick, Dorcas, Nyarai, Mercy.  (c) Cliford, baba vaChristian, Domma, Shekleton, Beverly, Shelter, Consilia (d) Michael. (e) Virginia, (f) Winmore, (g) Clara, (h) Makaitereni, (i) Ketai, (j) Zvaunzeni, (k) Everjean.

(5) Chamboko, abereka: (a) Fibion, (b) Chigumbura, (c) Ticharwa, (d) Bramson ‘Mazarura’.

(6) Nyanga, abereka: (a) Easter, (b) Mazvitireini, (c) Loyce.

VAMWE VAZUKURU ZUKURU KOMANA VAVA MUCHENJE NEMHURI DZAVO

 1. Never Mudziiri, abereka: (a) Taruvinga, (b) Nyarai.
 2. Virimai Silvester, abereka: (a) Talent, (b) Blessing, (c) Brian, (d) Brendon, (e) Bright.
 3. Soul Jr, abereka: (a) Never Jr.

VAMWE VAZUKURU ZUKURU KOMANA VAVA TAASIKA NEMHURI DZAVO

 1. Musafare, abereka: (a) Michelle, (b) Ryan, (c) Gina.
 2. Abisha jr, abereka: (a) Gwendolene, (b) Eugine, (c) Tanya, (d) Sonia, (e) Sharon.
 3. Alexzander Jr, abereka: (a) Shingirai, (b) Kudzanai.
 4. Robson, abereka: (a) Belinda, (b) Brian, (c) Barbra Jr.
 5. Wirimayi, abereka: (a) Tabeth, (b) Talent.
 6. Washington, abereka: (a) Patrick, (b) Munyaradzi, (c) Arthur, (d) Sarudzai.
 7. Masimba, abereka: (a) Hardline, (b) Leon, (c) Panashe, (d) Usher, (e) Munashe, (f) Takudzwa, (g) Roshie, (h) Pamhidzai, (i) Malvern, (j) Hope.
 1. Fradrick, abereka: (a) Romeo, (b) Fredrick Jr, (c) Rebecca, (d) Grace.
 2. Christian, abereka: (a) Tanya.
 3. Shekleton, abereka: (a) Melisa.

VAMWE VAZUKURU ZUKURUKOMANA VAVA CHAMBOKO NEMHURI DZAVO

 1. Never Chamboko, abereka: (a) ____________, (b) ______________, (c) _______________.
 2. Murombo, abereka: (a) Mercy, (b) _________________, (c) ________________.
 3. Kudakwashe, abereka: (a) ___________________, (b) _________________.

 Mhuri idzi, dzinoshandisa mazita anavasekuru ekuti Gotora, Muchenje, Chauruka naChamboko, Taasika pazvitupa zvavo.  Pamhuri idzi handina kupihwa mamwe mazita akawanda emhuri yegumi nevatatu.

Kabayanjiri nemudzimayi wavo Zvita, abereka (1) Senwa, (2) Pindi, (3) Mhari, (4) Maruta, abereka (a) Murungweni baba vaMiriam, Emesi, Rufaro, Cephas, Rodrick, Rangarirai, Survior, Patrick, Raymond, Misheck, Kudzai, Ambros, Goliath, Raider, Dadirai, Tichakunda, Charles naColeta. (b) Mathew (Mateo), baba vaElizabeth, Nyasha, Bunny, Tambudzai, Zvamaziva, Zviripi, Gibson, Webster naGodwin.  (c) Chikuhwa, baba vaRozina, Vaidah, Cordon, Penyayi naMetie. (d) Mafaiti Gilbert, baba vaRobert Chihwenga, Jane, Paradzai, Michael , Shorai, Benjamin, Tendai, Patience, Hilda, Masiiwa, Gray, Mercy, Memory (Rudo) naChenai.

VAZUKURU ZUKURU KOMANA VAVA KABAYANJIRI NEMHURI DZAVO

 1. 1. Emesi, abereka: (a) Happymore, (b) Edina, (c) Miriam, (d) Prosper, (e) Portia, (f) Faith.
 2. Rufaro, abereka: (a) Petty, (b) Loreen, (c) Andrew, (d) Innocent, (e) Edah, (f) Emanuel, (g) Chipo, (h) Patrick Jr.
 1. Cephas, abereka: (a) Rebecca, (b) Solomon, (c) Langton, (d) Farai, (e) Winnet, (f) Josia, (g) Christine, (h) Tanyaradzwa.
 1. Rodrick, abereka: (a) Lingstone, (b) Annamercy.
 2. Rangarirai, abereka: (a) Vaidah, (b) Modester, (c) Wisdom.
 3. Patrick, abereka: (a) Silvia.
 4. Raymond, abereka: (a) Vengai, (b) Rejoice, (d) Elizabeth, (e) Tinotenda.
 5. Misheck, ahana kusiya mwana.
 6. Kudzai, ahana kusiya mwana.

1o. Ambros, abereka: (a) rumbidzai, (b) Rutendo (c) Tanyaradzwa, (d) Tashinga, (e) Ashley.

 1. Golliath, abereka: (a) Melody, (b) Vimbai, (c) Chiyedza, (d) Izwirashe, (e) Praise.
 2. Tichakunda, ahasati aroora.
 3. Charles, ahana kusiya mwana.
 4. Bunny, ahana kusiya mwana.
 5. Gibson, abereka: (a) Tariro, (b) Talent, (c) Challenge.
 6. Webster, abereka: (a) Precious, (b) Kudakwashe Mathew, (c) Ruvarashe.
 7. Godwin, abereka: (a) Shylet, (b) Toshias, (c) Peas, (d) Ronaldo, (e) Chipo, (f) Memory.
 8. Cordon, abereka: (a) Chirimuuta.
 9. Robert Chihwenga, ahana kusiya mwana.
 10. Paradzai, abereka: (a) Munashe.
 11. Micheal, abereka: (a) ______________, (b) _____________, (c) ______________.
 12. Shorai, abereka: (a) Tinashe, (b) Clive, (c) _______________.
 13. Benjamin, ahana kusiya mwana.
 14. Gray, abereka: (a) Bionce, (b) Blessing.

 Mhuri idzi, dzinoshandisa mazita anavasekuru ekuti Kabayanjiri nakuti Maruta, pazvitupa zvavoPamhuri iyi ndakakwanisa kupihwa mazita kusvika pamhuri yegumi nevatatu kubvira pana tateguru Tumbudu.

Archibald Z Gotora